Contacte

Política de Qualitat

El Sistema de Gestió de la Qualitat de Special Chemicals té com a finalitat:

SATISFER els requisits, tant els dels nostres clients com els legals i reglamentaris que siguin d’aplicació a la nostra activitat.

MANTENIR la fidelització dels nostres clients, millorant dia a dia el nostre servei i amb el compromís de seguir amb l’objectiu de representar i treballar únicament amb companyies proveïdores que prioritzin la millora continuada dels seus productes.

OPTIMITZAR la rendibilitat de la nostra organització.

En aquest sentit, la Gerència, com a mínim amb periodicitat anual es compromet a:

REVISAR/MODIFICAR/DEFINIR Objectius de Qualitat:

Entre els objectius s’estableixen els relacionats amb la satisfacció dels nostres clients.

DESIGNAR ALS RESPONSABLES DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS:

Pel que totes les persones que treballen a Special Chemicals disposen de l’adequada competència i formació.  A al nostra organització s’han definit de manera clara les responsabilitats dels llocs de treball/departaments i de les  persones que els ocupen. A més a més, a tots els responsables se’ls assignen els recursos necessaris per assolir les fites tant dels objectius que s’estableixin en cada moment com pel compliment dels requisits aplicables al sistema de gestió de la qualitat.

REVISAR LA CAPACITAT I IDONEÏTAT DE LES INFRAESTRUCTURES

Les Instal·lacions, el “software”, el “hardware” i sistemes de comunicació han de ser suficients i apropiats per a aconseguir la conformitat amb els requisits del servei que oferim així com amb els requisits legals que són d’aplicació.

REVISAR LA IMPLANTACIÓ, EFICIÈNCIA I EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I PROMOURE LA MILLORA CONTINUA

Valorem els resultats dels processos de l’empresa i identifiquem els aspectes més crítics i avaluem els riscos pel que fa a la seva contribució per a aconseguir els objectius de l’organització. En conseqüència incorporem les propostes de millora que sorgeixin tant procedents de suggeriment intern com de les recollides a través dels suggeriments, queixes i reclamacions dels nostres clients i altres parts interessades. Tot el que afecti a la millora de la implantació del nostre sistema de gestió de la qualitat i a la satisfacció dels nostres clients es difon a tots els nivells de l’empresa.

En definitiva, el nostre lema és:
“SOM EXCLUSIUS, TAMBÉ EN QUALITAT”